Artikel 1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Hands On Virtual Support, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de Opdrachtnemer in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor eventuele medewerkers van Opdrachtnemer en de directie.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever treden dan in overleg om nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Als onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Als Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes, aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Als geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.

Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden. Als de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Als de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging

De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of als partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. De invulling van de overeenkomst is opgenomen in de modelovereenkomst geen arbeidsgezag.

Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn moet de Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke stellen. Opdrachtnemer krijgt de gelegenheid binnen redelijke termijn om de overeenkomst alsnog uit te voeren.

Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Als door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en deze  uitgevoerde gedeelten afzonderlijk te factureren.

Als de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Als de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn start niet eerder dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan gaan partijen tijdig en in onderling overleg over tot aanpassing van de overeenkomst. Als de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer doet daarvan vooraf prijsopgaaf. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst met daarbij de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Als de overeenkomst wordt gewijzigd of wordt aangevuld, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Opdrachtnemer bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, waaronder het tijdstip waarop daaraan uitvoering wordt gegeven. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst betekent geen wanprestatie van Opdrachtnemer en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, als dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor vde te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Als de Opdrachtgever in gebreke komt in de deugdelijke nakoming van de afspraken ten opzichte van Opdrachtnemer, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade van Opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.

Als Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs. De Opdrachtgever in dat geval niet gerechtigd om de overeenkomst om die reden te ontbinden. Verhoging van het honorarium moet dan voortkomen uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Als de prijsstijging, anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst, meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Opdrachtnemer alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag uit te voeren:

  • Als de prijsverhoging voortkomt uit een bevoegdheid of een op Opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet.
  • Als bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst plaatsvindt.
  • Als bij levering van een zaak is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop plaatsvindt.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Dit is van toepassing als na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden een goede grond of verwachting geven dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. Dit is tevens van toepassing als de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheidsstelling voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Als daardoor deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of als door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden verlangd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities nakomt.

Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst te ontbinden als er omstandigheden zijn waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is, of als er andere omstandigheden zijn waardoor ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd.

Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Als Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Als Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op een enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op welke wijze dan ook ontstaan.

Als de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade met daarbij inbegrepen de kosten die daardoor directe of indirect ontstaan.

Als de Opdrachtgever zijn verplichtingen in de overeenkomst niet nakomt en dit ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst meteen en met directe ingang te ontbinden zonder verplichting tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Als de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zorgt Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toe te rekenen is. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever voldoet deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

In geval van liquidatie, van surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – als en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst direct en met onmiddellijke ingang op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn dan onmiddellijk opeisbaar.

Als de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan worden de verrichte werkzaamheden en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken en eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht

Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de Opdrachtgever als hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch volgens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan één maand, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Als Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of kan nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

Betalingen vinden plaats binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer aangegeven. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.

Als de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, als de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren als daarbij niet ook de lopende rente en incassokosten worden voldaan.

De Opdrachtgever is nooit gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is ook niet gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Als de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Als Opdrachtnemer echter hogere incassokosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten worden ook op de Opdrachtgever verhaald. De Opdrachtgever is over deze incassokosten ook rente verschuldigd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

Het door in het kader van de overeenkomst Opdrachtnemer geleverde blijft eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) is nagekomen.

De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

De door Opdrachtnemer te leveren diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden.

De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.

Als de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van andere afgesproken zaken en hetgeen waartoe hij Opdrachtnemer opdracht gegeven heeft.

Als van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Als vaststaat dat een geleverde dienst gebrekkig is en dit tijdig is gereclameerd, dan herstelt Opdrachtnemer dit binnen redelijke termijn.

Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor ontstaan integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden.

Artikel 9 Uitvoering van de overeenkomst

Opdrachtnemer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit vanuit haar eigen kantoor.

Opdrachtnemer heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten. Hiervan kan worden afgeweken indien de opdrachtgever dit expliciet verlangt en hiervoor gegronde redenen zijn.

De opdrachtnemer kan niet garanderen dat met de werkzaamheden de website van de opdrachtgever hoger komt in de zoekresultaten van Google of van andere zoekmachines. Ook is er geen garantie dat haar werkzaamheden leiden tot omzetstijging en/of meer naamsbekendheid.

Voor de uitvoering van de overeenkomst kan Opdrachtnemer afhankelijk zijn van (online) diensten of software van derden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, veroorzaakt door (online) diensten of software van derden.

Opdrachtnemer voert geen werkzaamheden uit die in strijd zijn met haar professionaliteit, integriteit, een recht van derden of een wettelijke plicht.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

Als Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze beperkt tot dat wat in deze bepaling is geregeld.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Als Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt verstaan de redelijke kosten om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen. Dit is alleen van toepassing op schade in de zin van deze overeenkomst. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Deze beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn ondergeschikten.

Artikel 11 Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Als Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 12 Intellectuele eigendom 

Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor, die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of als de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen doen pas beroep op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

Artikel 14 Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer.

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Partij 1                                                                                                                                       Partij 2